CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL

            Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

            Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

            Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

CATEGORIA A – orfani

CATEGORIA B – bolnavi de TBC, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei și care se află în evidența dispensarelor școlare.

CATEGORIA C – elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

CATEGORIA D – elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – 1386 lei;

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

            Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

            Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

            La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.

            Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

            Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute de lege.

            Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL

            La nivelul Școlii Profesionale Adjudeni, consiliul de administrație a adăugat următoarele criterii specifice pentru elevii din categoria C:

                        -media generală – minim 8,50;

                        – media la purtare: 10

                        – număr corigențe: 0 ;

                        – număr absențe nemotivate: maxim 5

Acte necesare:

În funcție de categoria în care se încadrează elevul eligibil se vor depune următoarele acte la dosar.

CATEGORIA A:

 • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
 • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului
 • copie după C.I. părinte/tutore legal;
 • copie după documentul notarial privind tutela
 • copie certificat de deces al părintelui decedat

CATEGORIA B:

 • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
 • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului
 • copie după C.I. părinte/tutore legal;
 • copie după documentul notarial privind tutela
 • certificat medical eliberat de medicul specialist şi vizat de medicul de familie;

CATEGORIA C

 • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
 • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului
 • copie după C.I. părinte/tutore legal;
 • copie după documentul notarial privind tutela

CATEGORIA D

 • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
 • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului;
 • copie după certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri de familie/tutore legal
 • copie după documentul notarial privind tutela,
 • adeverință de la școală/universitate pentru frați/surori;
 • documente (în copie)  care să justifice venitul mediu net lunar pe ultimele 12 luni (cupoane, adeverințe salariale). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizat de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii;
 • declarații notariale pentru membrii familiei care nu realizează venit;
 • adeverință de la Primărie din care să reiasă suprafața de teren agricol deținută.
 • adeverința de venit de  la Administrația Financiara
 • dosar cu șină