Părinții/tutorii legali interesați de achiziționarea unui calculator personal nou prin intermediul programului social ”EURO 200” prin care pot beneficia de un voucher în valoare de 200 de euro, utilizabil, exclusiv, la agenții economici participanți în proiect, pot depune dosarul de participare, la secretariatul unității școlare, în perioada 26 – 28 aprilie.

Conform art. 3 din HG 1294/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004 pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, dosarul depus la secretariat va conține:

– cerere tip, eliberată de la secretariatul unității școlare. Cererea va fi completată de  un părinte, tutore sau curator, după caz.

–  copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz. La depunere se prezintă și documentele originale.

– copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei. La depunere se prezintă și documentele originale.

– adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

– acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

– declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

Venitul brut nu trebuie să depășească 250 lei pe membru de familie.

Metodologie-EURO-200